Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden en privacyverklaring

Als lid van STARK! ben je akkoord met de algemene voorwaarden en privacyverklaring van STARK! en de privacyverklaring van SportBit manager. Kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Let daarbij op de publicatiedatum. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Algemene voorwaarden


1. Toepassing van de algemene voorwaarden
- Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangaande het leveren van
trainingen en voorlichting hierover, verder ook te noemen dienstverlening, die CrossFit Hardenberg aangaat met
cliënten.
- Opdrachten zijn niet aanvaard dan nadat deze schriftelijk zijn bevestigd, behoudens wanneer de uitvoering van
de uit de opdracht voortvloeiende werkzaamheden feitelijk is aangevangen.
- Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.
- Afwijkingen van de voorwaarden zijn alleen geldig, wanneer die afwijking schriftelijk zijn vastgelegd in een door
beide partijen getekende verklaring/aanvullende overeenkomst.

2. Definities
- Onder cliënt wordt verstaan: de persoon aan wie op grond van een met deze gesloten overeenkomst
sporttraining en/of voorlichting wordt geleverd.
- Onder dienstverlening wordt verstaan: sporttrainingen, het opstellen van een advies, instrueren, motiveren en
begeleiden van de cliënt bij het volgen van het advies.
- Onder dienstverlener wordt verstaan: de sportinstructeur.
- Onder overmacht wordt verstaan een situatie waarin de instructeur, al dan niet als gevolg van financiële
omstandigheden, de werkzaamheden uit de met de cliënt gesloten overeenkomst niet (volledig) kan verrichten
vanwege beperkte beschikbaarheid of hulpmiddelen (o.a transportmiddelen, ruimte).

3. Aard, inhoud, omvang van de dienstverlening
- De aard, inhoud en omvang van de dienstverlening zijn en worden bepaald in overleg met de cliënt.
- De instructeur kan bij overmacht met onmiddelijke ingang veranderingen brengen in de wijze waarop zij de
dienstverlening verricht en de omvang waarin dit gebeurt. Vermindering van dienstverlening op deze grond zal
leiden tot een evenredige vermindering van de financiële verplichting van de cliënt, doch leidt op
generlei wijze tot enige schadevergoedingsplicht van de instructeur.
- De overeengekomen tijdstippen waarop de dienstverlening plaatsvindt kunnen door de consulent worden
gewijzigd/aangepast, doch niet dan na overleg met de cliënt en met inachtneming van diens belangen.
- Wanneer de cliënt incidenteel verhinderd is laat hij dit aan een instructeur tenminste 24 uur van tevoren weten.
Gebeurt dit niet dan is de instructeur gerechtigd de kosten van de training en/of voorlichting in rekening te
brengen.
- Deelnemers aan een cursus van CrossFit Hardenberg betalen het vastgestelde tarief ongeacht hun
aanwezigheid.

4. Einde overeenkomst
- Alleen de eerste 3 maanden is een vaste contracttermijn en daarna kun je per maand opzeggen.
- We hebben een opzegtermijn van slechts 1 maand en een lidmaatschap start en eindigt op de eerste van de
maand. Bijvoorbeeld: je wilt stoppen op 1 februari? Dan moet je VOOR 1 januari het opzegformulier ingevuld
hebben.
- Bij overlijden van de cliënt.
- Indien de cliënt in staat van faillissement is verklaard, in surseance verkeert, of komt te vallen onder toepassing
van de wet schuldsanering natuurlijke personen.
- Indien de cliënt ernstig nalatig is ten opzichte van de instructeur en laatstgenoemde de dienstverlening onder
mondelinge en schriftelijke bevestiging al dan niet met onmiddelijke ingang beëindigt.
- Indien de training en/of voorlichting zal zijn voltooid, dan wel in onderling overleg.

5. Tarieven en betaling
- De cliënt is gehouden aan betaling van de kosten aan CrossFit Hardenberg die in verband staan met de
dienstverlening. De kosten zullen door CrossFit Hardenberg rechtstreeks in rekening worden gebracht bij de
cliënt.
- In beginsel van de maand waarin de dienstverlening gaat plaatsvinden betaalt de cliënt de rekening voor de te
leveren dienst.
- Bij niet volledige betaling binnen de gestelde termijn zal de cliënt zonder nadere ingebrekestelling in verzuim
zijn. Dan is CrossFit Hardenberg gerechtigd de verdere werkzaamheden op te schorten en de overeenkomst te
ontbinden.

6. Omgangsvormen en voorkeuren

- CrossFit Hardenberg discrimineert niet naar afkomst, nationaliteit, leeftijd, geslacht, levensbeschouwing of
seksuele geaardheid van cliënten.
- Wanneer een cliënt of een gezinslid van cliënt enige vorm van discriminatie van bovenstaande aard gebruikt
jegens CrossFit Hardenberg, heeft zij het recht de
dienstverlening onmiddellijk op te schorten c.q. te beëindigen.

7. Privacy en geheimhouding
- CrossFit Hardenberg werkt volgens het landelijke reglement Wet Bescherming Persoonsgegevens.
- CrossFit Hardenberg heeft geheimhoudingsplicht op grond waarvan, behoudens zwaarwegende redenen,
verboden is aan derden mededelingen te doen omtrent de zaken en omstandigheden, de persoonlijke
levenssfeer van de cliënt en zijn of haar leefomgeving betreffende, tenzij die mededingen in het belang van een
goede dienstverlening.
- Cliënt verleent hierbij toestemming aan de instructeur om de plaats van dienstverlening te betreden, ook zonder
toegelaten te worden, indien een instructeur op een overeengekomen tijdstip of als reactie op een alarmmelding
geen toegang tot de woning krijgt, tenzij de toegang door de cliënt uitdrukkelijk is geweigerd.

8. Schade
- CrossFit Hardenberg vergoedt de schade, door een aan deze toerekenbare fout, aan eigendommen van de
cliënt.
- Iedere aansprakelijkheid van CrossFit Hardenberg is beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval door
de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, verhoogd met eigen risico.
- Voorwaarde voor het eventueel verkrijgen van schadevergoeding is onder meer dat de schade schriftelijk en via
een schadeformulier is gemeld binnen 14 dagen na het ontstaan of constatering van de cliënt.

9. Klachten

- CrossFit Hardenberg heeft geen specifieke klachtenregeling. Cliënten met klachten kunnen zich rechtstreeks
wenden tot de instructeur.

10. Wijziging van algemene voorwaarden
- CrossFit Hardenberg is bevoegd om deze algemene voorwaarden tijdens een lopende opdracht te wijzigen. Een
wijziging zal aan de cliënt kenbaar worden gemaakt, waarna de gewijzigde voorwaarden voor de verdere duur
van de opdracht van toepassing zijn, tenzij de cliënt heeft aangegeven deze niet te aanvaarden, in welk geval de
overeenkomst geacht wordt te zijn geëindigd tegen het einde van de maand volgend op de mededeling aan de
cliënt van de gewijzigde voorwaarden.

11. Geschillen
- Op alle overeenkomsten met betrekking tot de dienstverlening door CrossFit Hardenberg is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
- Voor zover afwijkingen van de wettelijke competentieregels zijn toegestaan, neemt de bevoegde rechter binnen
het Arrondissement ter plaatse van cliënt kennis van alle geschillen die mochten ontstaan tussen CrossFit
Hardenberg en cliënt.